موضوعات و محورهای همایش

 

از تمامی نخبگان، دانشجویان، اساتید و پژوهشگران عزیز دعوت میشود تا  ما را در بهتر برگزار کردن این همایش یاری رسانند. شما میتوانید به عنوان اعضای کمیته علمی، اعضای کمیته داوران و یا نویسنده مقاله با این همایش همکاری داشته باشید.

 

این همایش در رشته های ذیل پذیرای مقالات شما خواهد بود:

 

 

1. مدیریت (کلیه گرایش ها)

 

2. حسابداری (کلیه گرایش ها)

 

3. حسابرسی (کلیه گرایش ها)

 

4. اقتصاد (کلیه گرایش ها)

 

5. بانکداری (کلیه گرایش ها)

 

6. اشتغال و کارآفرینی (کلیه گرایش ها)

 

7. کسب و کار (کلیه گرایش ها)

 

8. بازاریابی (کلیه گرایش ها)

 

9. ریاضی و آمار (کلیه گرایش ها)

 

 

10. و کلیه رشته های مرتبط